सहायक मोटार वाहन निरीक्षक

Monday, November 14, 2016

Type:RTO

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक


राज्य शासनाच्या सेवेतील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक गट-क संवर्गातील विविध पदे, शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार सदर परीक्षेतून भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

ही परीक्षा ही एकूण तीन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- १००गुण

२. मुख्य परीक्षा- ३०० गुण

३. मुलाखत- ५० गुण

;